Nuova Vita
De vaarbewijsspecialist van Waterland en Omstreken

Privacyverklaring Nuova Vita

Nuova Vita respecteert de privacy van alle cursisten die gebruik maken van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens om de overeengekomen dienst/cursus zo goed mogelijk uit te voeren. Wij gebruiken de gegevens voor het opstellen van de factuur en om - zonodig - met je tijdens de cursus te kunnen communiceren via mail dan wel telefoon.

Nuova Vita zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden (lees VBO) ter beschikking stellen, indien dit noodzakelijk is voor de bestelling van studiemateriaal.


Nuova Vita gaat met de gegevens van haar opdrachtgevers en cursisten op de volgende wijze om:

  • Gegevens verstrekt bij het verlenen van de opdracht door de cursist worden enkel gebruikt om de opdracht/cursus goed uit te kunnen voeren

  • Je gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en bewaard. Nuova Vita bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Op het moment dat wij je gegevens niet meer nodig hebben (indien de cursus is beeindigd) en er geen wettelijke noodzaak is om de gegevens te bewaren, worden je gegevens verwijderd uit de administratie van Nuova Vita.

  • Je NAW-gegevens en e-mailgegevens worden enkel gebruikt voor communicatie voor zover nodig voor het kunnen opstellen van de factuur en voor het kunnen communiceren met jou tijdens de cursus

  • Nuova Vita verkoopt je persoonlijke gegevens niet aan derden en wij zullen je persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden buiten de EU

  • De door ons ingeschakelde derden (uitsluitend VBO) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren en na te streven

Je hebt ten alle tijden het recht je persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Een verzoek daartoe dient schriftelijk aan ons te worden gedaan.


Mei 2018E-mailen
Bellen
Map
Info